data | fecha: 1951

miejsce | lugar: La Plata (Argentyna)

Rodzina Szymanowskich: bracia Kazimierz i Józef Szymanowscy (stoją), Konstancja Szymanowska (żona Józefa) z córkami Angelą (na kolanach) i Marią Franciszką. Fot. NN, zbiory Angeli Szymanowski, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego...

La familia Szymanowski. Los hernanos Kazimierz y Józef (parados), Konstancja Szymanowska (esposa de Józef) con sus hijas Angela (sobre sus rodillas) y Maria Francisca....

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, La Plata (Argentyna), emigracja, rodzina, lata 50., emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, familia, años cincuenta, años 1950, colectividad Polaca, emigrante, lata 50., Szymanowski, Angela

data | fecha: 1935-03-30

miejsce | lugar: Berisso (Argentyna)

Ślub Konstancji i Józefa Szymanowskich.

Casamiento de Konstancja y Józef Szymanowski.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Berisso (Argentyna), Polonia, emigracja, Polonia, lata 30., emigranci, śluby, Polacy w Argentynie, lata 30-te, atelier, años 1930, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, años treinta, matrimonio, estudio fotográfico, colectividad Polaca, emigrante, Szymanowski, Angela

data | fecha: lata 20.

miejsce | lugar: Polska

Józef Szymanowski, wyemigrował do Argentyny w 1925 roku.

Józef Szymanowski emigró a Argentina en 1925.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, emigracja, Polonia, lata 20., portret, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, międzywojnie, okres międzywojenny, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 20-te, Polonia de entreguerras, años veinte, años 1920, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, colectividad Polaca, emigrante, Szymanowski, Angela

data | fecha: lata 30.

miejsce | lugar: Polska

Konstancja Juczkowicz - wyemigrowała do Argentyny w latach 30., zamieszkała w Berisso.

Konstancja Juczkowicz. Emigró a Argentina en los años 30. Se estableción en Berisso.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, emigracja, Polonia, lata 30., portret, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, okres międzywojenny, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, Polonia de entreguerras, años 1930, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, años treinta, colectividad Polaca, emigrante, Szymanowski, Angela

data | fecha: ok. 1935

miejsce | lugar: Berisso (Argentyna)

Bracia Szymanowscy (od prawej) Kazimierz, Stanisław i Jan, Józef oraz ich żony i dzieci (od lewej): Konstancja Szymanowski, Rufina Szymanowska (żona Jana), Kazimierz Szymanowski, Olga Szymanowski, Lidia Szymanowski (dziewczynka).

Los hermanos Szymanowski. (de der. a izq) Kazimierz, Stanisław i Jan, Józef y sus esposas e hijos (desde la izquierda) Konstanacja Szymanowski, Rufina Szymanowska, (esposa de Jan), Kazimierz Szymanowski, Olga Szymanowski, Lidia Szymanowski (la niña).

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Berisso (Argentyna), Polonia, emigracja, Polonia, rodzina, lata 30., emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, años 1930, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, familia, años treinta, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Berisso, Szymanowski, Angela

data | fecha: 1947

miejsce | lugar: Polska

Ja i moja rodzina dla najdroższych w Argentynie na pamiątkę przesyła Jadwiga Jarmakowicz. 27 listopada 1947 roku - opis zamieszczony na odwrocie zdjęcia przesłanego rodzinie Szymanowskich, która wyemigrowała do Argentyny.

Un recuerdo para nuestros más queridos en Argentina, yo y mi familia. Lo envía Jadwiga Jarmakowicz el 27 de noviembre de 1947. La dedicatoria está ubicada en el reverso de la fotografía enviada a la familia Szymanowski que emigrara a Argentina.

tagi | etiquetas: Polska, Polska Rzeczpospolita Ludowa, PRL, Polonia, Polonia, rodzina, PRL, Polska Rzeczpospolita Ludowa, lata 40., Polska, lata 40-te, atelier, años 1940, años cuarenta, familia, estudio fotográfico, Szymanowski, Angela

data | fecha: data nieznana

miejsce | lugar: Polska

Rodzina Józefa Szymanowskiego, który w latach 20. wyemigrował do Argentyny i osiedlił się w Berisso. Nz. Justyn Szymanowski (stoi z prawej), siostry Katarzyna i Teresa Szymanowskie (w takich samych sukientach), Aniela Szymanowska (z laską).

La familia de Józef Szymanowski, quién emigró a Argentina en los años 20 y se estableció en Berisso. En la foto, Justyn Szymanowski (parado a la der.), las hermanas Katarzyna y Teresa Szymanowski (en vestidos similares, Aniela Szymanowska (con un bastón).

tagi | etiquetas: Polska, Polonia, Polonia, rodzina, Polska, wieś, campo, familia, Szymanowski, Angela

data | fecha: przed 1935

miejsce | lugar: Polska

Józef Szymanowski (po prawej), z nieznanymi żołnierzami. Zdjęcie wykonane przed tym, jak w 1925 roku wyemigrował do Argentyny.

Józef Szymanowski (a la der.) con soldados desconocidos. La fotografia fue tomada antes de 1925, que fue el año en el que emigró a Argntina.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, Polonia, II RP, wojsko, żołnierze, Polska, II Rzeczpospolita, atelier, campo, soldado, ejército, Szymanowski, Angela

data | fecha: lata 20. - lata 30.

miejsce | lugar: Polska

Antoni Juczkowicz. Brat Konstancji Juczkowicz, która wyemigrowała do Argentyny.

Antoni Juczkowicz. Hermano de Konstancja Juczkowicz, quien emigró a Argentina.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, Polonia, lata 20., lata 30., II RP, wojsko, żołnierze, Polska, II Rzeczpospolita, okres międzywojenny, lata 30-te, lata 20-te, mundury, Polonia de entreguerras, años veinte, años 1920, años 1930, años treinta, soldado, ejército, Szymanowski, Angela

data | fecha: ok. 1925

miejsce | lugar: Mendoza (Argentyna)

Budowa, na której pierwszą pracę znalazł emigrant z Polski Józef Szymanowski.

El primer trabajo en encontó el inmigrante polaco Józef Szymanowski fue en una obra en construcción.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Polonia, Mendoza (Argentyna), emigracja, Polonia, lata 30., praca, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, años 1930, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, trabajo, años treinta, colectividad Polaca, emigrante, budowy, Szymanowski, Angela

data | fecha: ok. 1925

miejsce | lugar: Mendoza (Argentyna)

Budowa, na której pierwszą pracę znalazł emigrant z Polski Józef Szymanowski (w garniturze).

El primer trabajo en encontó el inmigrante polaco Józef Szymanowski fue en una obra en construcción.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Polonia, Mendoza (Argentyna), emigracja, Polonia, lata 30., praca, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, años 1930, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, trabajo, años treinta, colectividad Polaca, emigrante, budowy, Szymanowski, Angela

data | fecha: ok. 1925

miejsce | lugar: Mendoza (Argentyna)

Budowa, na której pierwszą pracę znalazł emigrant z Polski Józef Szymanowski.

El primer trabajo en encontó el inmigrante polaco Józef Szymanowski fue en una obra en construcción.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Polonia, Mendoza (Argentyna), emigracja, Polonia, lata 30., praca, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, años 1930, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, trabajo, años treinta, colectividad Polaca, emigrante, budowy, Szymanowski, Angela

data | fecha: lata 20. - lata 30.

miejsce | lugar: Mendoza (Argentyna)

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Mendoza (Argentyna), lata 20., lata 30., mosty, lata 30-te, lata 20-te, años veinte, años 1920, años 1930, años treinta, paisaje, krajobrazy, Szymanowski, Angela

data | fecha: przed 1936

miejsce | lugar: Berisso (Argentyna)

Uroczystość w Domu Polskim. Nz. m.in. poseł RP Władysław Mazurkiewicz, Nieves Montero (żona Posła Mazurkiewicza(, ks. Władysław Zakrzewski, Michał Szelągowski.

Celebración en la Casa Polaca. En la foto, entre otros, el representante de a República de Polonia Władysław Mazurkiewicz, Nieves Montero (esposa del Representante Mazurkiewicz), el padre Władysław Zakrzewski, Michał Szelągowski.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Berisso (Argentyna), Polonia, emigracja, Polonia, lata 30., uroczystości, okres międzywojenny, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, ceremonia, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, años treinta, colectividad Polaca, emigrante, Szymanowski, Angela

data | fecha: po 1941

miejsce | lugar: Berisso (Argentyna)

Uroczystość w Domu Polskim. Nz. m.in.konsul Roman Mazurkiewicz (w pierwszym rzędzie, siedzi 4. od lewej) oraz ksiądz Aleksander Michalik (w pierwszym rzędzie, siedzi 3. od prawej).

Celebración en la Casa Polaca. En la foto, entre otros, el Consul Roman Mazurkiewicz (en primera fila, sentado 4 de la izq.), el padre Aleksander Michalik (en primera fila, sendado 3 de la der.)

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Berisso (Argentyna), Polonia, emigracja, Polonia, lata 40., uroczystości, okres międzywojenny, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 40-te, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, años treinta, colectividad Polaca, emigrante, Szymanowski, Angela

data | fecha: 1925

miejsce | lugar: Polska

Okładka "Elementarza" autorstwa Kazimierza Królińskiego i Władysława Kucharskiego, wydany przez Ossolineum w 1925 roku. Książka została przywieziona z Polski do Argentyny.

Tapa del libro "Elementarz", cuyos autores fueron Kazimierz Króliński y Władysław Kucharski, editado por Ossolineum en el año 1925. Este libro fue traído desde Polonia a la Argentina.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, Polonia, edukacja, lata 20., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, nauka, książki, język polski, lata 20-te, Polonia de entreguerras, años veinte, años 1920, escuela, educación, Szymanowski, Angela

data | fecha: 1925-03-23

miejsce | lugar: Wilno (Polska)

Świadectwo lekarskie wydane przez doktora Jakóba Fejgonberga dla Józefa Szymanowskiego, który dzięki temu dokumentowi mógł wyjechać do Argentyny.

Certificaco médico emitido por le dr. Jakub Fejgonberg para Józef Szymanowski. Gracias a este documento pudo partir rumbo a Argentina.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Wilno (Polska), Polonia, emigracja, Polonia, lata 20., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, międzywojnie, okres międzywojenny, emigranci, Polacy w Argentynie, emigracja zarobkowa, lata 20-te, Polonia de entreguerras, años veinte, años 1920, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, documento, colectividad Polaca, emigrante, świadectwa, zaświadczenia, Szymanowski, Angela

data | fecha: 1925-03-10

miejsce | lugar: Duniłowicze (Polska)

Świadectwo zdolności do pracy wystawione przez komendanta policji powiatu duniłowickiego dla dla Józefa Szymanowskiego, który dzięki temu dokumentowi mógł wyjechać do Argentyny.

Certificado de aptitud para el trabajo emitido por el comando de la Policia de [ara Kózef Szymanowski. Gracias a este documento pudo partir rumbo a Argentina.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, Duniłowicze (Polska), emigracja, Polonia, lata 20., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, międzywojnie, okres międzywojenny, emigranci, Polacy w Argentynie, emigracja zarobkowa, lata 20-te, Polonia de entreguerras, años veinte, años 1920, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, documento, colectividad Polaca, emigrante, świadectwa, zaświadczenia, Szymanowski, Angela

data | fecha: lata 20.

miejsce | lugar: Polska

Dowód osobisty Józefa Szymanowskiego, który w 1925 roku wyemigrował do Argentyny.

Documento de identidad de Józef Szymanowski, quien emigró a Argentina en 1925.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, Polonia, lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, międzywojnie, okres międzywojenny, lata 30-te, Polonia de entreguerras, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, años treinta, colectividad Polaca, emigrante, Szymanowski, Angela

data | fecha: lata 20.

miejsce | lugar: Polska

Dowód osobisty Józefa Szymanowskiego, który w 1925 roku wyemigrował do Argentyny.

Documento de identidad de Józef Szymanowski, quien emigró a Argentina en 1925.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Polonia, Polonia, lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, międzywojnie, okres międzywojenny, lata 30-te, Polonia de entreguerras, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, años treinta, colectividad Polaca, emigrante, Szymanowski, Angela