Texto en español

Realizator projektu

Fundacja Ośrodka KARTA to niezależna organizacja pozarządowa, której celem jest odkrywanie, chronienie i upowszechnianie historii widzianej z perspektywy pojedynczego człowieka. Początki jej działalności związane są z podziemnym wydawnictwem KARTA, tworzonym od 1982 roku przez środowisko opozycyjne wobec władz komunistycznych. W 1987 roku KARTA zainicjowała społeczną akcję nagrywania relacji osób represjonowanych przez reżim stalinowski. Było to pionierskie w skali Polski przedsięwzięcie wpisujące się w nurt historii mówionej. Dokumentacja losów polskich emigrantów w Argentynie to kolejny projekt czerpiący z indywidualnych historii.

Fundacja Ośrodka KARTA prowadzi największe w Polsce archiwum społeczne, na które składają się: fotografie, dokumenty, listy, dzienniki, pamiątki, nagrania dźwiękowe. Misja KARTY obejmuje również działalność wydawniczą, wystawienniczą i edukacyjną.

Implementador del proyecto

Fundación del Centro KARTA (Fundacja Ośrodka KARTA) es una organización no gubernamental independiente, cuyo objetivo consiste en descubrir, proteger y difundir la historia vista desde la perspectiva de cada individuo. Los principios de su actividad se entrelazan con la editorial clandestina KARTA, fundada en 1982 por el grupo de opositores a las autoridades comunistas. En 1987, KARTA impulsó la acción social de grabar relatos de los represaliados por el régimen estalinista. En Polonia fue una iniciativa pionera que se inscribió en la corriente de la historia oral. La documentación de las historias de los emigrantes polacos en Argentina es el siguiente proyecto que encuentra la fuente de inspiración en las historias individuales.

La Fundación del Centro KARTA mantiene el archivo social más grande de Polonia, en cuyo catálogo se encuentran: fotografías, documentos, cartas, diarios, recuerdos, grabaciones de sonido. La misión de KARTA abarca también actividades editoriales, educativas y exposiciones.

Partner projektu

Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki (Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko) działa nieprzerwanie od 1960 roku w Buenos Aires. Jej zbiory obejmują książki i czasopisma w języku polskim, a także dokumenty oraz fotografie związane z argentyńską Polonią. Działalność Biblioteki nie ogranicza się do gromadzenia księgozbioru i archiwaliów. Instytucja ta stanowi polski ośrodek kulturalno-naukowy, w którym koncentrują się badania dotyczące historii polskiej diaspory w Argentynie. Od wielu lat zespół Biblioteki przygotowuje wystawy, inicjuje publikacje, popularyzuje wiedzę o Polakach w Argentynie, zajmuje się nauczaniem języka polskiego.

Socio del proyecto

Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko (Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki) funciona en Buenos Aires ininterrumpidamente desde 1960. Su catálogo conserva libros y periódicos en polaco, al igual que los documentos y fotografías relacionados con la comunidad polaca residente en Argentina. La actividad de la Biblioteca no se limita solamente a coleccionar libros y archivos. La institución constituye el centro polaco de cultura e investigación en el que se concentran los estudios sobre la historia de la diáspora polaca en Argentina. Desde hace años, el personal de la Biblioteca organiza exposiciones, inicia publicaciones, divulga la educación sobre los polacos en Argentina y se ocupa de la enseñanza del idioma polaco.

Działania dokumentacyjne w Argentynie – nagrywanie relacji, digitalizację fotografii i dokumentów, ich opracowanie – przeprowadzili pracownicy Fundacji Ośrodka KARTA, zwłaszcza Joanna Łuba i Dominik Czapigo.

Ze strony Biblioteki Polskiej im. Ignacego Domeyki zaangażowanie, pomoc i wsparcie merytoryczne zapewniły Marta Bryszewska i Monika Ponc.

Las actividades de documentación en Argentina – grabación de relatos, digitalización de fotografías y documentos, su redacción – las realizó el personal de la Fundación del Centro KARTA, sobre todo Joanna Łuba y Dominik Czapigo.

De parte de la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko, su dedicación, ayuda y apoyo a nivel de contenidos, los prestaron Marta Bryszewska y Monika Ponc.

Dziękujemy wszystkim, którzy przez cały czas trwania projektu wspierali nasze prace. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Konsul RP w Buenos Aires w latach 2012-2016 Joanny Addeo-Krajewskiej.

Queremos agradecer a todas las personas que durante la realización del proyecto apoyaron nuestro trabajo. En particular, deseamos expresar nuestra gratitud a la Señora Cónsul de Polonia en Argentina entre los años 2012–2016, Joanna Addeo-Krajewska.

 

x