Texto en español

Dokumentacja losów Polaków i ich potomków w Argentynie to cel, dla którego od 2012 roku Fundacja Ośrodka KARTA i Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires podejmują wspólne działania. W ciągu siedmiu lat pracownicy obydwu instytucji przemierzali Argentynę, by odkrywać i utrwalać nieznane wcześniej historie polskich emigrantów i ich potomków. Spotkania z nimi miały miejsce m.in. w prowincjach Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Misiones, Santa Fe – skupiskach polskiej diaspory w tej części świata. Zaufanie okazane realizatorom projektu oraz chęć przekazania opowieści kolejnym pokoleniom sprawiły, że przedstawiciele Polonii sięgali głęboko do swej pamięci. Osobistą narrację wzbogacali unikatowymi zdjęciami, dokumentami, pamiątkami pochodzącymi z domowych archiwów. Archiwalia zostały zeskanowane, a następnie udostępnione on-line. Dotarcie do rozmówców w wielu przypadkach było możliwe dzięki wsparciu Ambasady RP w Buenos Aires.

La documentación de las historias de los polacos y sus descendientes en Argentina es el objetivo por el que la Fundación del Centro KARTA y la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires colaboran desde 2012. Durante siete años, el personal de ambas instituciones recorrió Argentina para descubrir y conservar las historias de los polacos y sus descendientes no conocidas antes. Los encuentros con ellos tuvieron lugar, entre otras, en la provincia de Buenos Aires, de Chaco, de Chubut, de Córdoba, de Misiones y de Santa Fe – los lugares de mayor concentración de la diáspora polaca en esta parte del mundo. La confianza demostrada a los gestores de proyecto, además de la voluntad de transmitir los relatos a las siguientes generaciones, hicieron que los miembros de la comunidad polaca residente en Argentina volvieran a unos recuerdos aún muy lejanos. Enriquecían la narración personal con unas excepcionales fotografías, documentos y recuerdos de sus archivos familiares. Éstos fueron escaneados y luego compartidos en formato digital. En muchos casos, los encuentros con los interlocutores fueron posibles gracias al apoyo de la Embajada de la República de Polonia en Buenos Aires.

Podczas wyjazdów dokumentacyjnych udało się nagrać 103 osoby. Zarejestrowane opowieści są tak różne, jak różne bywają oblicza emigracji i okoliczności, z powodu których podejmowano decyzję o emigracji. Splot polskich i argentyńskich losów niejednokrotnie utwierdza w przekonaniu, że życie bywa ciekawsze niż fikcja. Fotografie ukazujące kraj przodków, proces integracji kulturowej, a także dążenie do podtrzymania polskiej tożsamości – to wrażenie potęgują. Prace dokumentacyjne zostały zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze strony Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Durante los viajes se consiguió grabar a 103 personas. Los relatos registrados son tan diferentes, como diferentes pueden ser las historias de inmigración y las circunstancias por las que fueron tomadas las decisiones de emigrar. El tejido de historias polacas y argentinas con frecuencia confirma que la vida puede resultar más interesante que la ficción. Fortalecen esta impresión las fotografías que demuestran el país de los antepasados, el proceso de la integración cultural, al igual que el esfuerzo por mantener la identidad polaca. El trabajo de recopilación de los documentos fue realizado gracias a la financiación por parte del Senado de la República de Polonia, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Cultura y de Patrimonio Nacional.

Portal kierunekargentyna.pl powstał po to, by każdy mógł samodzielnie prześledzić losy polskich emigrantów w Argentynie. Zasób wiedzy na ten temat jest udostępniony w dwóch wersjach językowych, w formie wybranych historii osobistych, tekstów opisujących przebieg emigracji, opisów miejsc związanych z polską społecznością oraz haseł objaśniających polsko-argentyńską koegzystencję.

Całość materiałów archiwalnych zgromadzonych w trakcie opisanego powyżej projektu dostępna jest w Archiwum Emigrantów. Składa się na nie: 180 kolekcji zawierających 5200 skanów zdjęć i dokumentów oraz 225 fragmentów dźwiękowych. Archiwalia pochodzą z kolekcji osobistych, zbiorów Biblioteki Polskiej im. Ignacego Domeyki oraz licznych organizacji polonijnych. Opis archiwalny całego zasobu jest również dostępny na portalu osa.archiwa.org.

 

La página web kierunekargentyna.pl fue creada para que todos por su propia cuenta puedan familiarizarse con las historias de los emigrantes polacos en Argentina. Los materiales sobre este tema están disponibles en dos idiomas, en forma de selección de historias personales, textos que describen el transcurso de la inmigración, descripciones de lugares relacionados con la comunidad polaca y entradas que explican la convivencia polaco-argentina.

Todo el conjunto de archivos recopilados durante el proyecto descrito previamente está disponible en el Archivo de los Inmigrantes (Archiwum Emigrantów). Contiene 180 colecciones que incluyen 5200 fotografías y documentos escaneados además de 225 fragmentos audio. Los archivos provienen de las colecciones privadas, los catálogos de la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko y muchas otras organizaciones activas entre las comunidades polacas en el extranjero. La descripción archivística de todos los recursos está disponible también en la página web osa.archiwa.org.

 

Portal został współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku.

La página web fue financiada por el Senado de la República de Polonia en el marco de las iniciativas de apoyo a las comunidades polacas en el extranjero en el año 2019.

Projekt „Polskie dziedzictwo kulturowe i historyczne w Argentynie”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Proyecto „El patrimonio cultural y histórico polaco en Argentina”

Cofinanciado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional del Fondo de Promoción de la Cultura.

x