kierunek... destino...

Ziemia obiecana

Tierra prometida

W latach 30. XX wieku Polacy przyjeżdżali do prowincji Chaco z rolniczych regionów południowej Polski. Wybierali tę prowincję z różnych powodów. Chcieli uprawiać w Argentynie ziemię, a tam było jej pod dostatkiem. Często jechali w ślad za sąsiadami i krewnymi, zachęceni przesyłanymi do Polski optymistycznymi listami z Argentyny. Wielu znalazło się tam przez przypadek – podejmowali decyzję w porcie w Buenos Aires, dowiedziawszy się o możliwości pracy w Chaco.

En los años 30 del siglo XX, los polacos venían a la provincia del Chaco de las regiones agricultoras de la Polonia del sur. Elegían esta provincia por diferentes motivos. Querían cultivar la tierra que en Argentina abundaba. Muchas veces seguían el ejemplo de los vecinos o familiares, animados por el optimismo expresado en las cartas que venían a Polonia desde Argentina. Muchos de ellos se encontraron allí por casualidad – tomaban la decisión en el puerto de Buenos Aires tras haberse enterado de la posibilidad de trabajar en Chaco.

Argentyńskie campo

Campo argentino

Mieszkańcy przeludnionych polskich wsi wyruszali za ocean, aby zacząć nowe życie na bezludnym argentyńskim campo. Ziemia była tam tania, mogli pozwolić sobie na kupno działek o powierzchni 100 ha. Utrzymywali się głównie z uprawy bawełny i hodowli bydła.

Los habitantes de los superpoblados pueblos polacos salían de viaje transoceánico para empezar una nueva vida en el desolado campo argentino. La tierra era muy barata, podían permitirse a comprar los terrenos de 100 hectáreas. Se mantenían principalmente de los cultivos de algodón y de la cría de ganado vacuno.

Jeden z Misiones człowiek chciał wziąć imigrantów do Misiones. Mówi tam jest dużo polskich ludzi, ładnie – tak jak w Polsce. A mój tato mówi tak: Ja wyjechał z Polski, żeby nie było jednakowo jak w Polsce, a ty mnie chcesz wziąć tam gdzie jest jednakowo ja nie chcę tego. To był jakiś człowiek znajomy i mówi: Ja mam zięcia co jest na Pampa del Infierno, sto hektary ma ziemi. Jak on usłyszał sto hektary to wielki kapitał. I mój tato: gdzie oni jadą to my jedziem. I my zajechali. Jakeśmy zajechali tam płakaliśmy z mamą, sto hektary, nikogo nie widać, domek tu, płakaliśmy bardzo. Siedem miesięcy nie było deszczu, trawa sucha. Mój tato wykopał studnię.

Źródło: kolekcja Janiny Bakun

Un hombre de Misiones quería llevar a los inmigrantes a Misiones. Dice allí hay muchos polacos, bonito – como en Polonia. Y mi padre dice así : Yo salí de Polonia para que no fuera igual que en Polonia, y tú me quieres llevar a donde es igual? – yo no lo quiero. Había un conocido y dice: tengo yerno en Pampa del Infierno, tiene cien hectáreas de tierra. Cuando escuchó cien hectáreas – es un gran capital. Y mi padre: donde van ellos, vamos nosotros. Y fuimos. Cuando llegamos allí, lloramos con mamá, cien hectáreas, no se veía a nadie, la casa aquí, lloramos mucho. Siete meses que no llovió, hierbas desecadas. Mi papá cavó un pozo.

Fuente: colección de Janina Bakun

Polskie miejsca

Localidades polacas

Największe skupisko Polaków w latach 30. powstało w okolicach Pampa del Infierno – w miejscowościach Pampa Juanita i Pampa Bolsa. Okazało się jednak, że nie był to dobry wybór. W ciągu pierwszych kilkunastu lat padli ofiarą klęsk żywiołowych: suszy, podtopienia i w końcu plagi szarańczy. Większość rodzin w latach 50. przeniosła się na południe prowincji, w okolice Coronel du Graty, położonego w pobliżu miasta Villa Ángela.

En los años 30, la mayor concentración de los polacos se ubicaba en los alrededores de Pampa del Infierno – en las localidades de Pampa Juanita y Pampa Bolsa. Sin embargo, tal elección no resultó ser muy beneficiosa. En los primeros años, sufrieron catástrofes naturales, tales como la sequía, la inundación y, al final, una plaga de langostas. En los años 50, la mayoría de las familias se mudó al sur de la provincia, a las proximidades de la localidad de Coronel du Graty, ubicada cerca de la ciudad de Villa Ángela.

Polscy misjonarze

Misioneros polacos

Na terenie prowincji Chaco prężnie działali misjonarze z Polski. W już latach 30. swoją pracę duszpasterską rozpoczęli ojcowie redemptoryści. W Coronel du Graty w latach 50., dzięki ofiarności Polaków, powstała pierwsza kaplica katolicka.

En el territorio de la provincia del Chaco eran muy activos los misioneros de Polonia. Ya en los años 30, su acción pastoral empezaron los padres redentoristas. En los años 50, gracias a la generosidad de los polacos, en Coronel du Graty fue construida la primera capilla católica.

Polacy w Chaco współcześnie

Polacos en Chaco hoy día

Potomkowie Polaków w Coronel du Graty stanowią dziś silną społeczność. Działa tam polskie stowarzyszenie, które od 2001 roku ma własną siedzibę. Rodziny polskiego pochodzenia mieszkają również w Resistencia, Charata, Villa Ángela oraz Tres Isletas.

En la actualidad, los descendientes de los polacos en Coronel du Graty constituyen una comunidad sólida. Funciona allí la asociación polaca, que desde 2001 tiene su propia sede. Las familias procedentes de Polonia viven también en Resistencia, Charata, Villa Ángela y Tres Isletas.

Ziemia obiecana | Tierra prometida

Argentyńskie campo | Campo argentino

Polskie miejsca | Localidades polacas

Polscy misjonarze | Misioneros polacos

Polacy w Chaco współcześnie | Polacos en Chaco hoy día

x