słownik polsko-argentyński diccionario polaco-argentino

Maciaszkowo

Maciaszkowo polski ośrodek katolicki, założony w połowie lat 50. XX wieku przez ojców bernardynów. Znajduje się na terenie miejscowości Martín Coronado, położonej w bliskim sąsiedztwie Buenos Aires. Nazwa „Maciaszkowo” została nadana nieoficjalnie na cześć ojca Justyniana Maciaszka (19131959), zakonnika, który cieszył się dużym szacunkiem wśród Polaków. Ojciec Maciaszek, tak jak wielu powojennych emigrantów w Argentynie, w czasie II wojny światowej został deportowany do ZSRR, później przez Uzbekistan i Iran trafił do Tanganiki. Po przyjeździe do Argentyny w 1948 roku aktywnie zajął się pracą duszpasterską wśród Polaków. To m.in. z jego inicjatywy w 1954 roku został zakupiony teren pod budowę ośrodka katolickiego, a w 1957 wybudowano tam klasztor oo. Bernardynów i kościół Matki Boskiej Królowej Polski. Dziś na terenie ośrodka działa również dom spokojnej starości, szkoła sobotnia, a od 2017 roku – Muzeum Wojska Polskiego.

Maciaszkowo – el centro católico polaco, fundando a mediados de los años 50 del siglo XX por los Padres Franciscanos. Se encuentra en la localidad de Martín Coronado, ubicada en las proximidades de Buenos Aires. Fue denominado “Maciaszkowo” de manera extraoficial, en honor al padre Justiniano Maciaszek (1913–1959), el franciscano muy respetado entre los polacos. El padre Maciaszek, al igual que muchos otros inmigrantes de posguerra en Argentina, durante la segunda guerra mundial fue deportado a la URSS. Después, viajando por Uzbekistán e Irán, llegó a la República de Tanganica. Al llegar a Argentina en 1948, empezó con vigor su actividad pastoral entre los polacos. Entre otros, fue por iniciativa suya que en 1954 se adquirió el terreno para la construcción del centro católico. En 1957 fueron construidos allí el Convento de los Padres Franciscanos y la Capilla de la Madre de Dios y Reina de Polonia. Hoy en día, en el terreno del centro funcionan también el Hogar de Ancianos Polacos, la Escuela Polaca y, desde 2017, el Museo Militar.

Tutaj w 56 roku chyba powstała placówka dla Polaków i jeden z naszych ojców, który pracował w Rosji, przyjechał do Argentyny i on tutaj tymi Polakami się zajmował. Tutaj ojciec Justynian Maciaszek – stąd się nazywa Maciaszkowo ta miejscowość  i szkołę zbudowali. Bardzo dużo było Polaków, to był jedyny ośrodek tego rodzaju w całej Argentynie, nie było drugiego takiego ośrodka polskiego, katolickiego. Ten ośrodek oddziaływał religijnie na całą okolicę. Potem była szkoła sobotnia, do tej pory jest. Dzieci tu przysyłali rodzice i religia i normalna szkoła była – język polski.

Źródło: kolekcja Ojca Herkulana Antoniego Wróbla

Aquí en 1956, creo, fundaron el centro para los polacos y uno de nuestros padres, que había trabajado en Rusia, llegó a Argentina y aquí él se ocupaba de estos polacos. Aquí el padre Justiniano Maciaszek – de ahí el nombre de la localidad de Maciaszkowo – aquí construyó la escuela. Había muchísimos polacos, era el único centro de este tipo en toda la Argentina, no había ningún otro centro polaco, católico. Este centro tenía impacto religioso en toda la región. Después estaba la escuela de los sábados, está hasta ahora. Los padres mandaban a los niños y religión y era una escuela normal – el idioma polaco.

Fuente: colección del Padre Herkulan Antoni Wróbel

x