data | fecha: Lata 40.

miejsce | lugar: Prawdopodobnie Wielka Brytania

opis | descripción

Mieczysław Kruszewski we wrześniu 1939 roku, brał udział w obronie Warszawy. Po kapitulacji stolicy, kiedy chciał dostać się do Wojska Polskiego we Francji został aresztowany i skazany na 5 lat ciężkich robót. W sierpniu 1941 roku dotarł do Trockoje, gdzie wstąpił do 21. pułku piechoty, z którym został ewakuowany do Palestyny. Tam dostał przydział do 3. Batalionu 3. Dywizji Strzelców Karpackich. Po zakończeniu wojny wyjechał do Wielkiej Brytanii, a w 1947 roku - do Argentyny, gdzie założył firmę metalurgiczną. W Argentynie angażował się w polskie życie społeczne. Był Prezesem Polskiej Macierzy Szkolnej przez 15 lat.

Mieczysaw Kruszewski. En septiembre de 1939 tomó parte en la defensa de Varsovia. Después de la caída de la capital, mientras intentaba unirse al Ejército Polaco en Francia fue arrestado y condenado a 5 anos de trabajos forzados, En agosto de 1941 llegó a Tockoj, donde ingresó al regimiento 21 de infantería con el que fue evacuado a Palestyna. Allí fue asignado al 3 Batallón de la 3 División de los Tiradores de los Cárpatos, Terminada la guerra llegó a Gran Bretana y en 1947 a Argentina donde fundó una empresa metalúrgica. Se involucró en la vida social de la comunidad polaca, y fue presidente de la Polskiej Macierzy Szkolnej durante 15 anos.

Tagi | etiquetas

Wielka Brytania, Gran Bretaña, emigracja, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, inmigración, inmigrante, comunidad polaca, Kruszewski, Ricardo

źródło | fuente

Kolekcja Ricardo Kruszewskiego, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Ricardo Kruszewski, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0048_0001_0072