O kolekcji

Kolekcja zawiera dokumenty rodziny Herbutów dotyczące m.in. ich wyjazdu z Polski do Argentyny w 1935 roku oraz fotografie wykonane w Coronel du Graty (prowincja Chaco, Argentyna) w latach 50. - 90. XX wieku. Do kolekcji należy także relacja biograficzna Władysława Herbuta, w której opowiada m.in. o życiu polskich emigrantów w prowincji Chaco.

sobre la colección

La colección incluye documentos de la familia Herbut sobre el viaje de Polonia a Argentina en 1935 y fotografías tomadas en Coronel du Graty (provincia del Chaco, Argentina) en las décadas de 1950 y 1990. La colección incluye también un relato biográfico de Władysław Herbut, en el que cuenta sobre la vida de los emigrantes polacos en la provincia del Chaco.

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 1932, Barysz koło Buczacza (Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1935

Więcej o

Ladislao Herbut urodził się w 1932 roku w Baryszu koło Buczacza (II RP), jako syn Anastazji i Józefa. Miał dwie starsze siostry – Katarzynę i Anielę. Ojciec miał już za sobą doświadczenie emigracji i pracy zarobkowej w Stanach Zjednoczonych, gdy w 1935 roku sprzedał majątek i zdecydował się emigrować wraz z rodziną do Argentyny.

Po przyjeździe do Buenos Aires, pociągiem dojechali do prowincji Chaco. Osiedlili się w Pampa Juanita, gdzie na zakupionej od państwa ziemi zaczęli uprawiać bawełnę, kukurydzę, bataty. Gdy Ladislao Herbut skończył 10 lat, trafił do seminarium duchownego, gdzie uczył się przez kolejnych kilka lat. Ostatecznie zdecydował się wrócić do domu i pomagać w rodzinnym gospodarstwie. Pod koniec 1948 roku, ze względu na susze i nieurodzaj, wraz z kilkoma innymi polskimi rodzinami sprzedali ziemię i bydło, by przenieść się z Pampa Juanita do Coronel Du Graty (także w prowincji Chaco), gdzie kupili gospodarstwo. W nowym miejscu uprawiali głównie bawełnę. W 1962 roku Ladislao Herbut pobrał się z Heleną Wojtun, która wraz z rodzicami zamieszkała niedaleko gospodarstwa Herbutów. Nowożeńcy kupili dom w Coronel Du Graty. Z czasem Ladislao Herbut przestał uprawiać ziemię i otworzył sklep z drewnem, zaczął też produkować na zamówienie różne przedmioty potrzebne w gospodarstwie (m.in. przyczepy samochodowe). Aktywnie uczestniczył w życiu lokalnej społeczności, był członkiem orkiestry, która przygrywała na różnych uroczystościach. Ma córkę i syna (który jest księdzem) oraz dziesięcioro wnucząt. Wraz z żoną mieszka w Coronel Du Graty.

más sobre

Ladislao Herbut nació en 1932 en Barysz cerca de Buczacz (en los tiempos de la Segunda República Polaca), como hijo de Anastazja y Józef. Tenía dos hermanas mayores, Katarzyna y Aniela. Su padre ya había tenido una experiencia como emigrante ya que había trabajado en Estados Unidos, cuando en 1935 vendió sus bienes y decidió emigrar junto con su familia a Argentina.

Al llegar a Buenos Aires, fueron en tren a la provincia del Chaco. Se instalaron en Pampa Juanita donde empezaron a cultivar algodón, maíz y batatas en la tierra comprada del Estado. Cuando Ladislao Herbut cumplió 10 años, fue a un seminario donde estudió durante unos años. Al fin y al cabo, decidió volver a casa y ayudar en la granja. A finales de 1948, a causa de la sequía y la mala cosecha, junto con otras familias polacas vendieron las tierras y el ganado para trasladarse de Pampa Juanita a Coronel Du Graty (también en la provincia del Chaco) donde compraron una granja nueva. Allí cultivaron sobre todo algodón. En 1962 Ladislao Herbut se casó con Helena Wojtun que había vivido con sus padres cerca de la granja de los Herbut. Los recién casados compraron una casa en Coronel Du Graty. A lo largo del tiempo, Ladislao Herbut dejó de cultivar la tierra y abrío una tienda de madera, también empezó a fabricar por encargo diferentes artefactos utilizados en la granja (entre otros: remolques para coches). Participó activamente en la vida de la comunidad local, fue miembro de una orquesta que tocaba en diferentes celebraciones. Tiene una hija y un hijo (que es sacerdote) y diez nietos. Vive con su esposa en Coronel Du Graty.