O kolekcji

Kolekcja zawiera fotografie rodzinne, wykonane w Polsce pod koniec lat 30. oraz fotografie ojca Henryka Mittelstaedta, Kazimierza, z okresu służby w armii gen. Władysława Andersa podczas II wojny światowej. Do kolekcji należy także relacja biograficzna, w której Henryk Mittelstaedt opowiada m.in. wojennych losach rodziny, wyjeździe do Argentyny, życiu codziennym, nauce i pracy zawodowej na emigracji.

sobre la colección

La colección contiene fotografías familiares tomadas en Polonia a fines de la década de 1930 y fotografías de Kazimierz, padre de Henryk Mittelstaedt, del período de servicio en el ejército del general Władysław Anders durante la Segunda Guerra Mundial. La colección incluye también un relato biográfico, en el que Henryk Mittelstaedt cuenta sobre el destino de su familia durante la guerra, salida a Argentina, la vida cotidiana, educación y trabajo en el extranjero.

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 19.05.1936, Czerwonka koło Sochaczewa (Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1948

Więcej o Henryku Mittelsteadcie

Henryk Mittelstaedt urodził się 19 maja 1936 roku w majątku ziemskim Czerwonka koło Sochaczewa (Polska). Jego ojciec Kazimierz, z wykształcenia inżynier rolnik, był administratorem majątku, który należał do państwa Grzybowskich. W 1939 roku, jeszcze przed wybuchem wojny – a już po tym jak ojciec, jako porucznik rezerwy kawalerii, został zmobilizowany – przenieśli się do Karskich, majątku rodzinnego matki na Podlasiu. Matka – Teresa Mittelstaedt (z domu Głogowska) zajmowała się dziećmi. Henryk Mittelstaedt ma starszą siostrę Danutę.

Ojciec Henryka Mittelstaedta został wzięty do niewoli przez żołnierzy Armii Czerwonej i internowany na Litwie, następnie osadzony w obozie w Starobielsku. W 1942 roku opuścił ZSRR wraz z armią generała Władysława Andersa, z którą przebył kampanię na Środkowym i Bliskim Wschodzie i we Włoszech jako dowódca (w randze rotmistrza) Kompanii Transportowej w II Dywizji Pancernej. Brał udział w walkach pod Ankoną i Monte Cassino.

Po wybuchu wojny Henryk Mittelstaedt z matką, siostrą, babcią oraz wujem mieszkał w Karskich. Tam podczas okupacji rozpoczął naukę w szkole powszechnej. Jego matka zaangażowana była w działalność Armii Krajowej. W majątku aresztowany został wuj, który zginął następnie w obozie koncentracyjnym Ravensbrück. Po wprowadzeniu reformy rolnej w 1944 roku majątek został rozparcelowany, a rodzina zmuszona do wyjazdu. Trafili do pobliskiej wsi Wyrozęby, gdzie znaleźli kwaterunek w domu chłopskiej rodziny. Tam matka zajmowała się wyrobem cukierków. Po krótkim czasie pobytu na miejscu, ze względu na powtarzające się oskarżenia kierowane wobec matki o zły wpływ na miejscową ludność, rodzina ponownie musiała wyjechać, tym razem przeniosła się do Siedlec. Na miejscu matka zajmowała się produkcją butów. Po około półtora miesiąca wyjechali do Warszawy (oprócz babci, która wyjechała do rodziny we Wrocławiu), gdzie zamieszkali u dalekich krewnych (w domu przy ulicy Czerwonego Krzyża na Powiślu). Matka pracowała jako kierowniczka kuchni w firmie „Mostostal” przy odbudowie mostu Poniatowskiego.

Po pewnym czasie matka Henryka Mittelstaedt zdecydowała się na ucieczkę z Polski, by połączyć się z mężem, z którym nawiązała kontakt i który pozostał na Zachodzie. Pierwsza próba ucieczki skończyła się niepowodzeniem. W celu realizacji drugiej próby kupiła fałszywe dokumenty wyjazdowe wypisane na obywateli Francji. W 1946 roku wraz z dziećmi dołączyła do grupy repatriantów francuskich; opuścili Warszawę, by przez czeską Pragę, a następnie Norymbergę dotrzeć ostatecznie do Włoch. W kwietniu 1946 roku nastąpiło spotkanie z mężem, który w tym czasie służył we Włoszech jako dowódca Kompanii Transportowej w II Dywizji Pancernej. Rodzina przez krótki okres mieszkała na południu Włoch w Bari. Henryk Mittelstaedt rozpoczął naukę w polskiej szkole z internatem w miasteczku Barletta (do czerwca 1946). Ponieważ dywizja ojca została przeniesiona na północ, w okolice Maceraty, na okres letni przeniosła się tam również jego żona z dziećmi.

Jesienią 1946 roku dywizja została ponownie przeniesiona, tym razem do Wielkiej Brytanii. Tu Henryk Mittelstaedt przez półtora roku uczęszczał do miejscowej szkoły. W 1947 roku nastąpiła demobilizacja Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Po dwóch latach pobytu w Anglii rodzice podjęli decyzję o wyjeździe do Argentyny. W kwietniu 1948 roku rodzina dotarła drogą morską do Buenos Aires, gdzie przez trzy tygodnie mieszkali w Hotelu Imigracyjnym na Retiro, następnie w wynajętym domu. Ojciec początkowo pracował fizycznie w warsztacie mechanicznym, następnie warsztacie samochodowym, w końcu znalazł zatrudnienie w administracji.

Już w Argentynie Henryk Mittelstaedt ukończył naukę w szkole powszechnej, następnie skończył sześcioletni kurs Średniej Szkoły Przemysłowej. Po jej ukończeniu rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Elektrycznej Uniwersytetu Państwowego w Buenos Aires. Podczas studiów podjął pracę w firmie „Elektrodinie” (dawny Siemens). W młodych latach należał do polskiego harcerstwa w Argentynie, był także członkiem polskiego chóru im. Fryderyka Chopina, członkiem założycielem i kilkakrotnym prezesem Polskiego Stowarzyszenia Absolwentów Wyższych Uczelni. Bierze czynny udział w działaniu Biblioteki im. Ignacego Domeyki. Za swą działalność społeczną, Henryk Mittelstaedt otrzymał od Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Krzyż Zasługi oraz Kawalerski Order Odrodzenia Polski (Polonia Restituta). W 1976 roku ożenił się z Jolantą Demczuk. Mają dwie córki: Marię oraz Irenę. Mieszkają w Acassuso koło Buenos Aires.

más sobre Henryk Mittelsteadt

Henryk Mittelstaedt nació el 19 de mayo de 1936 en la localidad de Czerwonka cerca de Sochaczew. Su padre Kazimierz, ingeniero agrónomo de profesión, trabajó como administrador en la hacienda perteneciente a la familia Grzybowski. En 1939, todavía antes del estallido de la guerra, fue movilizado en calidad de teniente de caballería en la reserva, por lo cual su familia se mudó a Karskie, la hacienda familiar de su mujer en Podlaquia. Henryk Mittelstaedt tiene una hermana mayor que se llama Danuta. Su madre, Teresa Mittelstaedt (de soltera Głogowska), era ama de casa y cuidaba de los niños.

El padre de Henryk Mittelstaedt cayó prisionero de los soldados del Ejército Rojo. Primero fue internado en Lituania, más tarde fue llevado al campo de prisioneros de guerra de Starobielsk. En 1942 abandonó la URSS junto con el ejército del general Anders en cuyas filas luchó en Oriente Medio, Oriente Próximo y en Italia en calidad del jefe (rango: rittmeister) de la Compañía de Transporte de la 2a División Acorazada. Participó en las batallas de Ancona y de Montecassino.

Al estallar la guerra Henryk Mittelstaedt con su madre, hermana, abuela y tío residía en Karskie. Allí durante la ocupación empezó a asistir a la escuela primaria. Su madre se involucró en las actividades del Ejército Territorial (en polaco: Armia Krajowa). Su tío fue detenido en la hacienda y fue llevado al campo de concentración de Ravensbrück donde murió. Al entrar en vigor la reforma agraria de 1944 la hacienda fue dividida en parcelas y la familia se vio obligada a abandonar sus pertenencias. Encontraron aposento en casa de unos campesinos en el pueblo de Wyrozęby, muy cerca de su lugar de residencia anterior. Sin embargo, al poco tiempo tuvieron que mudarse de nuevo, esta vez a Siedlce, ya que la comunidad local le acusaba a la madre de tener mala influencia en los habitantes. Una vez en Siedlce, la madre se dedicó a la fabricación de caramelos y zapatos. Un mes y medio más tarde, al haber acabado la guerra, se fueron a Varsovia (todos menos la abuela que decidió unirse con sus familiares de Wroclaw) donde se alojaron en casa de unos familiares lejanos en la calle Czerwonego Krzyża en el barrio de Powiśle. La madre empezó a trabajar allí como jefa de cocina en la empresa Mostostal que se ocupaba de la reconstrucción del puente de Poniatowski.

Al cabo de unos meses la madre de Danuta tomó la decisión de huir de Polonia para reunirse con su marido con quien volvió a tener contacto y que se encontraba en el Occidente. El primer intento de huída fue un fracaso. Por eso, al intentarlo por segunda vez, consiguió documentos falsificados expedidos a nombre de ciudadanos franceses. En 1946 junto con los niños se unió al grupo de repatriados franceses. Abandonaron Varsovia para llegar, pasando primero por Praga y después por Núremberg, a Italia. Se reunieron con el padre en abril de 1946 mientras servía en Italia como jefe de la Compañía de Transporte de la 2a División Acorazada. La familia vivió una temporada en el sur de Italia en Bari. Henryk Mittelstaedt empezó a estudiar en una escuela polaca de internado en Barletta (hasta junio de 1946). Como la división de su padre fue trasladada al norte en los alrededores de Macerata, la madre y los niños se fueron allí también para acompañarle.

En otoño de 1946 la división fue trasladada de nuevo, esta vez a Gran Bretaña. Allí Henryk Mittelstaedt estudió un año y medio en una escuela local. En 1947 las Fuerzas Armadas Polacas en el Occidente fueron disueltas. Al cabo de dos años los padres de Henryk decidieron marcharse a Argentina. En abril de 1948 la familia llegó por vía marítima a Buenos Aires donde las primeras tres semanas las pasaron en el famoso Hotel de Inmigrantes. Más tarde se alquilaron una casa. Primero el padre trabajó físicamente en un taller de mécanico y en un taller de coches, después se encontró un trabajo en la administración pública.

En Argentina Henryk Mittelstaedt acabó la escuela primaria y se graduó de la Escuela Secundaria Industrial donde hizo seis cursos. A continuación, empezó a estudiar en la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Pública de Buenos Aires. Durante los estudios comenzó el trabajo en la empresa Electrodinie (actualmente Siemens). De joven formaba parte de la Organización de Exploradores Polacos. También era miembro del Coro Polaco Federico Chopin, así como era miembro fundador de la Asociación Polaca de Egresados de Escuelas Superiores y en varias ocasiones fue elegido presidente de la misma. Participa activamente en las labores de la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko. Por su trabajo social el gobierno polaco le otorgó a Henryk Mittelstaedt la Cruz de Mérito y la Orden Polonia Restituta. En 1976 se casó con Jolanta Demczuk. Tienen dos hijas: Maria e Irena. Viven en Acassuso cerca de Buenos Aires.