O kolekcji

Kolekcja zawiera relację biograficzną, w której Marian Bogusławlewicz opowiada o losach swojej rodziny podczas II wojny światowej (wywiezienie do Związku Radzieckiego w 1941 roku, pobyt na Bliskim Wschodzie). Relacja dotyczy także działalności społecznej Bogusławlewicza i jego żony aktorki i tancerki Elżbiety Niewiadomskiej.

sobre la colección

La colección incluye un relato biográfico en el que Marian Bogłusławlewicz habla sobre el destino de su familia durante la Segunda Guerra Mundial (deportación a la Unión Soviética en 1941, estancia en el Medio Oriente). El relato también se refiere a las actividades sociales de Bogusławlewicz y su esposa, actriz y bailarina Elżbieta Niewiadomska.

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 16.11.1929, Wilno (Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1948

Więcej o Marianie Bogusławlewiczu

Marian Bogusławlewicz urodził się 16 listopada 1929 w Wilnie. Dzieciństwo spędził w rodzinnym majątku Bogudzienki koło Mior na Brasławszczyźnie (dzisiejsza Białoruś). 17 września 1939 roku rodzina uciekła na Litwę do rodziny matki (majątek Jukojnie). Po zajęciu Litwy przez ZSRR przeprowadzili się do Wilna; na miejscu ojciec zarejestrował się jako uchodźca z poznańskiego.

W czerwcu 1941 roku Marian Bogłusławlewicz, wraz z matką i bratem, został deportowany do sowchozu w Rubcowce koło Barnauł w Kraju Ałtajskim; ojciec trafił do łagru koło Murmańska. Po zawarciu układu Sikorski-Majski, na jesieni 1941 roku, opuścili sowchoz i rozpoczęli podróż do miejsca zbornego, tworzącej się armii polskiej w ZSRR. Z powodu nagłego zachorowania brata zmuszeni byli zatrzymać się w Dżambuł w Kazachstanie. Odnalazł ich tam brat matki, rotmistrz Olgierd Oskierka, a po pewnym czasie zjawił się ojciec zwolniony z łagru. Z Dżambuł ojciec Mariana Bogusławlewicza przemycił swoich najbliższych do Jangi-Jul w Uzbekistanie. Z Krasnowodzka Marian Bogusławlewicz, wraz z matką i bratem, przez Morze Kaspijskie dotarł do Persji (najpierw do Pahlevi, później do Teheranu). Pod koniec 1943 roku przyjechał do Palestyny i wstąpił do Junackiej Szkoły Kadetów. W sierpniu 1947 szkoła została przeniesiona do Bodney w Anglii, a w kwietniu została rozwiązana. W październiku 1948 roku Marian Bogusławlewicz, wraz z rodzicami i bratem, przyjechał do Argentyny. W 1953 roku podjął współpracę z teatrem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Tam poznał Elżbietą Niewiadomską, którą poślubił w 1956 roku i z którą prowadził balet w Domu Polskim w Buenos Aires. 

más sobre Marian Bogusławlewicz

Marian Bogusławlewicz nació el 16 de noviembre de 1929 en Vilna. Pasó la infancia en la hacienda familiar de Bogudzienki cerca de Miory en el distrito de Braslov (actualmente forma parte de Bielorrusia). El 17 de septiembre de 1939 su familia huyó a Lituania a la hacienda de Jukojnie perteneciente a la familia de su madre. Cuando Lituania fue invadida por la URSS, se mudaron a Vilna donde su padre se registró como refugiado del distrito de Poznan.

En junio de 1941 Marian Bogusławlewicz, junto con su madre y su hermano, fue deportado al sovjós de Rubcovka cerca de Barnaúl en el krai de Altái. A su padre le mandaron a un campo de trabajo cerca de Múrmansk. En otoño de 1941, al haberse firmado el pacto Sikorski-Majski, abandonaron el sovjós y emprendieron el viaje hacia el lugar de encuentro del ejército polaco que estaba formándose en la URSS. Debido a una enfermedad inesperada de su hermano tuvieron que quedarse en Jambul en Kazajstán, donde les encontraron primero el hermano de su madre, el rittmeister Olgierd Oskierka, y más tarde, una vez liberado del campo de trabajo, también su padre. De Jambul el padre de Marian Bogusławlewicz traficó a sus familiares a Yangiyol en Uzbekistán. Después Bogusławlewicz, junto con su madre y su hermano, partieron de Krasnovodsk por el mar Caspio a Persia (primero a Pahlevi, más tarde a Teherán). A finales de 1943 llegó a Palestina donde ingresó en la Escuela de Cadetes (en polaco: Junacka Szkoła Kadetów). En agosto de 1947 la escuela fue trasladada a Bodney en Inglaterra y en abril del año siguiente la disolvieron. En octubre de 1948 Marian Bogusławlewicz, junto con los padres y el hermano, llegó a Argentina. En 1953 empezó a colaborar con el teatro de la Asociación de Ex Combatientes Polacos. Allí conoció a Elżbieta Niewiadomska, con la que se casó en 1956. Juntos llevaron a cabo un proyecto de ballet en la Casa Polaca en Buenos Aires.