O kolekcji

Kolekcja zawiera relację biograficzą, w której Wojciech Braun opowiada m.in. o ojcu Hilarym Antonim Braunie - urzędniku państwowym w przedwojennej Polsce, o losach rodziny podczas II wojny światowej, ucieczce z Polski i wyjeździe do Argentyny. Relacja zawiera także informacje o póżniejszych podróżach Wojciecha Brauna do Europy,w tym Polski oraz o sytuacji wewnętrznej w Argentynie na przestrzeni kilku dekad.

sobre la colección

La colección contiene un relato biográfico en el que Wojciech Braun cuenta, entre otros, sobre su padre Hilary Antoni Braun, un funcionario estatal en Polonia antes de la guerra, sobre el destino de su familia durante la Segunda Guerra Mundial, salida de Polonia y partida hacia Argentina. El informe también contiene información sobre los viajes posteriores de Wojciech Braun a Europa, incluida Polonia, y sobre la situación interna en Argentina durante varias décadas.

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 01.05.1930, Nowogródek (Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1949

Więcej o Wojciechu Braunie

Wojciech Braun urodził się 1 maja 1930 w Nowogródku (Polska). Ojciec – Hilary Antoni Braun był urzędnikiem państwowym, który nadzorował budowy publiczne w województwie nowogródzkim. Do 1939 roku rodzina mieszkała w kolonii urzędniczej w Słonimiu. Do wybuchu wojny Wojciech Braun zdołał ukończyć dwie klasy szkoły powszechnej.

Hilary Antoni Braun brał udział w wojnie 1939 roku, w styczniu 1940 roku został aresztowany przez NKWD i skazany na osiem lat łagru. Jego żona wraz z dwójką dzieci, w związku z obawą przed aresztowaniem i deportacją, zdecydowała się na ucieczkę z sowieckiej strefy okupacyjnej przez "zieloną granicę" do rodziców męża w Nowym Dworze Mazowieckim (teren włączony do III Rzeszy). Wojciech Braun zarobkował pomagając dziadkowi w przygotowaniu tytoniu do sprzedaży. Pracował także przymusowo w gospodarstwie rolnym u Niemca, który mieszkał nieopodal. W 1943 roku rodzina otrzymała informację przysłaną z Jerozolimy, że Hilary Braun wydostał się z ZSRR i służy w armii gen. Władysława Andersa. W 1945 roku Wojciech Braun zdał egzamin i uzyskał świadectwo ukończenia szkoły powszechnej, a w 1946 roku rozpoczął naukę w gimnazjum w Modlinie (zaliczył dwie klasy w jednym roku).

Jeszcze w 1945 roku matka otrzymała list "od koleżanki" z zagranicy, a w rzeczywistości list od męża, który w zawoalowany sposób dawał do zrozumienia, że nie chce wrócić do Polski pod rządami komunistów. Kilkanaście miesięcy później matka zdecydowała się na ucieczkę z Polski razem z dziećmi (trasa ucieczki wiodła pociągiem na Śląsk, dalej przez zieloną granicę do Czechosłowacji, Brna, Wiednia, stamtąd do strefy amerykańskiej, następnie przez obóz w Linzu do Bawarii, na koniec do Rzymu). Przez trzy miesiące, w poszukiwaniu męża, trafili do kolejnych obozów dla "displaced persons"; byli m.in. w Monachium i Rosenheim, by na koniec wrócić do Rzymu, gdzie rodzina połączyła się. Po spotkaniu z ojcem udali się do Anglii, gdzie spędzili następne kilkanaście miesięcy. Wojciech Braun przez rok chodził do szkoły i zdał małą maturę w szkole pod Londynem zorganizowanej przez polski rząd na emigracji. W 1949 roku, korzystając z dokumentów podróży w jedną stronę wydanych przez Czerwony Krzyż, rodzina wyjechała do Argentyny. W Argentynie ojciec Wojciecha Brauna pracował m.in. przy budowie domów. Z czasem zakupił na licytacji nieruchomość w Burzaco (wówczas pod Buenos Aires), gdzie własnymi siłami zbudował dom dla rodziny. Wojciech Braun ukończył studia zaoczne został inżynierem budowlanym i do przejścia na emeryturę pracował w zawodzie. Ma żonę – Marię, która podobnie jak on przyjechała do Argentyny po wojnie, oraz dwójkę dzieci. Mieszka w Buenos Aires. 

más sobre Wojciech Braun

Wojciech Braun nació el 1 de mayo de 1930 en Nowogródek (Segunda República Polaca). Su padre, Hilary Antoni Braun, fue funcionario público, supervisaba obras públicas en la voivodía de Nowogródek. Hasta 1939 los Braun vivieron en la colonia de Słonim. Antes del estallido de la guerra Wojciech Braun logró acabar el segundo curso de la escuela primaria.

Hilary Antoni Braun participó en la guerra en 1939. En enero de 1940 fue detenido por el NKVD y condenado a ocho años de campo de trabajo. Su mujer y sus dos hijos, al temer ser arrestados y deportados, consiguieron huir de la zona de ocupación soviética por la “frontera verde” a la casa de sus padres en Nowy Dwór Mazowiecki (terreno incorporado al Tercer Reich). Wojciech Braun se ganaba algo de dinero ayudando a su abuelo a preparar tabaco para la venta. Trabajó también de forma forzosa en la explotación de un alemán que vivía en los alrededores. En 1943 la familia recibió un mensaje mandado desde Jerozolima que decía que Hilary Braun había logrado salir de la URSS y servía en el ejército del general Anders. En 1945 Wojciech Braun aprobó el examen de fin de curso y acabó la escuela primaria. En 1946 empezó a estudiar en un gimnasio en Modlin (hizo dos cursos en un año).

Todavía en 1945 su madre recibió una carta de “una amiga” del extranjero, que en realidad era de su marido, en la que insinuaba que no quería volver a Polonia si estaba bajo control comunista. Unos meses más tarde la madre decidió huir de Polonia con sus hijos (hicieron un trayecto en tren primero por Silesia, después a través de la frontera verde a Checoslovaquia, Brno, Viena, de allí a la zona americana, a través del campo de Linz a Baviera, y finalmente a Roma). Tardaron tres meses en encontrar al padre. Lo buscaron en diferentes campos para personas desplazadas, en Münich y Rosenheim entre otros, para reunirse por fin en Roma. Ya con el padre se marcharon a Inglaterra y pasaron allí más de un año. Wojciech Braun asistió allí al colegio durante un año e hizo bachillerato en Londres en una escuela organizada por el gobierno polaco en el extranjero. En 1949, usando los documentos de viaje de ida expedidos por la Cruz Roja, la familia Braun se fue a Argentina. Una vez allí el padre de Wojciech trabajó en la contrucción de casas. Con el tiempo compró en una subasta un solar en Burzaco (en aquellos tiempos una localidad en las afueras de Buenos Aires) donde con sus propias manos construyó una casa para su familia. Wojciech Braun se licenció en ingeniería civil y hasta la jubilación trabajó en su profesión. Su mujer, igual que él, llegó a Argentina después de la guerra. Tienen dos hijos. Viven en Buenos Aires.