O kolekcji

Kolekcja zawiera relację biograficzą, w której Gabriela Chomętowska opowiada m.in. o matce - fotografce Zofii Chomętowskiej. Relacja dotyczy także życia w Warszawie i Świdrze pod Warszawą podczas II wojny światowej oraz wyjazdu z Polski i pierwszych lat pobytu w Argentynie.

sobre la colección

La colección contiene un relato biográfico en el que Gabriela Chomętowska cuenta, entre otros, sobre su madre - fotógrafa Zofia Chomętowska. El relato también se refiere a la vida en Varsovia y Świder cerca de Varsovia durante la Segunda Guerra Mundial, así como a su abandono de Polonia y los primeros años de estadía en Argentina.

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 24.03.1935, Warszawa (Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: po II wojnie światowej

Więcej o Gabrieli Chomętowskiej

Gabriella Chomętowska-Grether urodziła się 24 marca 1935 roku w Warszawie. Córka fotografki Zofii Chomętowskiej (z domu Druckiej-Lubeckiej; autorki m.in. zdjęć przedwojennego Polesia, wnętrz reprezentacyjnych budynków warszawskich, ruin powojennej Warszawy) oraz Jakuba Chomętowskiego.

Okupację niemiecką Gabriella Chomętowska spędziła wraz z rodzicami w Warszawie (w mieszkaniach na ulicach Mokotowskiej i Polnej) i w podwarszawskim Świdrze. Po powstaniu warszawskim rodzina trafiła do obozu w Pruszkowie. Transport z Pruszkowa został rozformowany w Bydgoszczy; stamtąd Gabriella Chomętowska wraz z matką trafiła do Częstochowy, gdzie uczęszczała do szkoły prowadzonej przez siostry zakonne. Zaraz po wojnie mieszkała w Zakopanem u babki, która prowadziła pensjonat.

Matka Gabrielli Chomętowskiej, po sukcesie wystawy „Warszawa oskarża”, zdecydowała się opuścić Polskę. Otrzymała pozwolenie władz na czasowy wyjazd do Paryża. W międzyczasie zawarła w Londynie białe małżeństwo, dzięki któremu uzyskała obywatelstwo Wielkiej Brytanii. Z Paryża udała się do Włoch. We Włoszech mieszkała z dziećmi – Gabriellą i starszym od niej Piotrem – przez blisko dwa lata. Następnie podjęła decyzję o emigracji do Argentyny (jej były mąż został w Polsce). W Argentynie zarabiała na życie między innymi malując porcelanę. Gabriella Chomętowska uczęszczała do gimnazjum prowadzonym przez zakonnice przy klasztorze Sacré-Coeur w Buenos Aires. Po ukończeniu szkoły średniej studiowała malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych. Ojca zobaczyła ponownie dopiero w drugiej połowie lat 50., gdy na stałe przyjechał do Argentyny.

más sobre Gabriela Chomętowska

Gabriella Chomętowska-Grether. Nació el 24 de marzo de 1935 en Varsovia. Es hija de la fotógrafa Zofia Chomętowska (de soltera Drucka-Lubecka; autora de tales fotografías como por ejemplo las de la Polesia de la preguerra, interiores de algunos edificios representativos varsovianos y ruinas de la Varsovia de la posguerra) y Jakub Chomętowski.

Gabriella Chomętowska pasó la ocupación nazi junto con los padres en Varsovia (en pisos en las calles Mokotowska y Polna) y en la localidad de Świder cerca de la capital polaca. Tras el fracaso del levantamiento de Varsovia la familia fue llevada a un campo nazi en Pruszków. El transporte de Pruszków fue disuelto en Bydgoszcz. A continuación, Gabriella y su madre llegaron a Częstochowa, donde Gabriella asistió a un colegio de monjas. Después de la guerra vivió una temporada en Zakopane con su abuela que dirigía una pensión.

La madre de Gabriella, después del éxito de la exposición “Varsovia acusa”, decidió salir de Polonia. Las autoridades le concedieron un permiso temporal para que viajara a París. Mientras tanto contrajo en Londres un matrimonio de conveniencia para obtener la nacionalidad británica. De París se fue a Italia. En Italia vivió con sus hijos (Gabriella y su hermano mayor, Piotr) durante casi dos años. A continuación, tomó la decisión de emigrar a Argentina (su ex marido se quedó en Polonia). Una vez allí se ganaba la vida pintando porcelana, entre otros. Gabriella Chomętowska asistió al colegio de las monjas del Sagrado Corazón (Sacré-Coeur) en Buenos Aires. Luego del bachillerato, estudió pintura en la Academia de Bellas Artes. Al padre no volvió a verlo hasta la segunda mitad de los años 50 cuando se mudó de forma permanente a Argentina.