O kolekcji

Kolekcja zawiera relację biograficzną, w której Hanna Fuglewicz opowiada m.in. o udziale w powstaniu warszawskim i swoich późniejszy losach: pobycie w obozach jenieckich, wyjeździe do Wielkiej Brytanii, następnie do Argentyny. Relacja dotyczy także działalności społecznej Hanny Fuglewicz w Argentynie.

sobre la colección

La colección contiene un relato biográfico en el que Hanna Fuglewicz cuenta, entre otros. sobre la participación en el Levantamiento de Varsovia y su destino posterior: campos de prisioneros de guerra, viaje a Gran Bretaña y luego a Argentina. El relato también se refiere a las actividades sociales de Hanna Fuglewicz en Argentina.

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 16.07.1927, Warszawa (Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1949

Więcej o Hannie Fuglewicz

Hanna Fuglewicz (z domu Baranowska) urodziła się 16 lipca 1927 roku w Warszawie. Ojciec – Józef Baranowski był inżynierem miernikiem. Matka – Maria (z domu Kaczyńska) prowadziła dom. Ostatnie pięć lat przed wojną rodzina mieszkała przy ulicy Hożej 7 w Warszawie. Hanna Fuglewicz pod koniec lat 30. skończyła szkołę powszechną i zaczęła naukę w gimnazjum Janiny Popielewskiej i Janiny Roszkowskiej przy ulicy Bagatela.

Kontynuowała naukę w czasie okupacji niemieckiej (m.in. na tajnych kompletach). Jej ojciec został aresztowany przez Niemców w 1940 roku. Zmarł w 1941 roku w obozie koncentracyjnym Flossenbürg. Hanna Fuglewicz w czasie okupacji, w wieku 15 lat, złożyła przysięgę i wstąpiła do Armii Krajowej. W powstaniu warszawskim była łączniczką (pseudonim „Lalka”; oficjalna przynależność: Okręg Warszawski Armii Krajowej, I Obwód „Radwan”, podobwód „Sławbor”, odcinek wschodni „Bogumił”, batalion „Miłosz”, 3. kompania, I pluton „Kłosa”), przez cały okres powstania na terenie Śródmieścia Południowego (na południe od alei Jerozolimskich). Jeszcze przed ostatecznym zorganizowaniem batalionu „Miłosz” Hanna Fuglewicz brała udział w zajęciu przez powstańców Instytutu Głuchoniemych i gimnazjum im. Królowej Jadwigi. Później była na placówce przy ul. Książęcej (numery domów 7, 21, 23), między szpitalem św. Łazarza, Muzeum Narodowym, a gmachem YMCA. Na początku września powstańcy zdobyli gmach YMCA przy ul. Konopnickiej. Następnie Hanna Fuglewicz pełniła służbę na placówce w kamienicy w al. Ujazdowskich (tuż przy placu Trzech Krzyży). Po kapitulacji powstania warszawskiego trafiła, przez obóz w Ożarowie, do obozu jenieckiego Sandbostel, następnie do obozu jenieckiego w Oberlangen. Wyzwolenie obozu przez żołnierzy dywizji gen. Maczka miało miejsce 12 kwietnia 1945 r. Zaraz po wojnie wstąpiła do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, pracowała m.in. przy biurze dowództwa 3. Dywizji Strzelców Karpackich we Włoszech w San Benedetto del Tronto. Następnie przeniosła się do Londynu. Wyszła za mąż za Zygmunta Fuglewicza, oficera Wojska Polskiego. Ślub miał miejsce w Anglii. W Anglii odbyli kursy przysposabiające wojskowych do życia cywilnego. Mąż zapisał się na kurs złotniczy (w tym celu małżonkowie przenieśli się na pewien czas do Szkocji). Jego umiejętności zawodowe (jubilerskie) były później wysoko cenione. W czasie blokady Berlina i związaną z nią niepewną sytuacją międzynarodową małżonkowie podjęli decyzję (w oczekiwaniu na drugie dziecko) o emigracji do Argentyny. W 1955 roku Hannie Fuglewicz udało się sprowadzić do Argentyny swoją matkę. W dziesięciolecie powstania warszawskiego (1954 roku) współorganizowała spotkanie kombatantów akowców w Argentynie. Od lat 60. spotkania tego typu odbywały się regularne. Hanna Fuglewicz jest wdową.

más sobre Hanna Fuglewicz

Hanna Fuglewicz (de soltera Baranowska). Nació el 16 de julio de 1927 en Varsovia. Su padre, Józef Baranowski, fue ingeniero agrimensor. Su madre Maria (de soltera Kaczyńska) fue ama de casa. Durante los últimos cinco años antes de la guerra la familia vivió en la calle Hoża número 7 en Varsovia. Hanna Fuglewicz a finales de los años 30 terminó la escuela primaria y empezó a asistir a la escuela secundaria de Janina Popielewska y Janina Roszkowska en la calle Bagatela.

Continuó la educación durante la ocupación nazi recibiendo clases clandestinas. Su padre fue arrestado por los alemanes en 1940. Murió en 1941 en el campo de concentración de Flossenbürg. Hanna Fuglewicz durante la ocupación, a la edad de 15 años, prestó juramento de lealtad y se alistó en el Ejército Territorial de Polonia (en polaco: Armia Krajowa). En el levantamiento de Varsovia hizo de funcionaria de enlace en el barrio de Śródmieście Południowe al sur de la avenida Jerozolimskie (pseudónimo “Lalka”; pertenencia oficial: distrito de Varsovia del Ejército Territorial, circunscripción “Radwan”, subcircunscripción “Sławbor”, sección oriental “Bogumił”, batallón “Miłosz”, tercera compañía, pelotón “Kłosa”). Ya antes de que se formara el batallón “Miłosz”, Hanna Fuglewicz había participado en la toma del Instituto para Sordomudos y del gimnasio Krolowa Jadwiga. Más tarde fue mandada al puesto de vigilancia en la calle Książęca (los edificios número 7, 21 y 23), entre el hospital św. Łazarz, el Museo Nacional y el edificio de YMCA. A principios de septiembre los insurgentes tomaron el edificio de YMCA en la calle Konopnickiej. A continuación, Hanna Fuglewicz sirvió en un puesto en una casa antigua en la avenida Ujazdowskie (justo al lado de la plaza Trzech Krzyży). Tras la capitulación del levantamiento de Varsovia fue llevada primero al campo de Ożarów, después al campo de Sandbostel y finalmente al campo de prisioneros de guerra de Oberlangen. La liberación del campo por los soldados de la división del general Maczek tuvo lugar el 12 de abril de 1945. Después de la guerra se alistó en las Fuerzas Armadas Polacas en el Occidente (en polaco: Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie). Trabajó en el cuartel general de la 3a División de Rifles de los Cárpatos en Italia en San Benedetto del Tronto. Más tarde se mudó a Londres. Se casó con Zygmunt Fuglewicz, un oficial del ejército polaco. La boda se celebró en Inglaterra. Allí mismo participaron en cursos de formación para la vida civil dedicados a los ex militares. Su marido se apuntó en un curso de orfebrería y por lo tanto se mudaron temporalmente a Escocia. Sus habilidades profesionales fueron más tarde muy valoradas. Debido al bloqueo de Berlín y la insegura situación internacional los cónyuges (a la espera del segundo niño) tomaron la decisión de emigrar a Argentina. En 1955 Hanna Fuglewicz consiguió que su madre también se mudara a Argentina. En el décimo aniversario del levantamiento de Varsovia (en 1954) fue uno de los organizadores del primer encuentro de los ex combatientes del Ejército Territorial (Armia Krajowa) en Argentina, que desde los años 60 tienen un carácter cíclico. Hanna Fuglewicz es viuda.