Ciechanow, Juan Roberto
Juan Roberto Ciechanow (Buenos Aires)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 28.09.1934, Warszawa (Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1941

Kolekcja zawiera dokumenty i fotografie Juana Roberto Ciechanowa i jego rodziców oraz dyplomaty Romana Mazurkiewicza. Do kolekcji należy także relacja biograficzna Juana Roberto Ciechanowa, w której opowiada m.in. o okolicznościach wyjazdu z Polski...

La colección incluye documentos y fotografías de Juan Roberto Ciechanów y sus padres, así como del diplomático Roman Mazurkiewicz. La colección también incluye un relato biográfico de Juan Roberto Ciechanów. sobre las circunstancias de dejar Polonia...

zobacz | ve
Cieplinski, Jan
Jan Ciepliński

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 10.05.1900, Warszawa

Kolekcja zawiera dokumenty Jana Cieplińskiego: wizytówkę, listy oraz programy spektakli wystawianych w Teatrze Colon w Buenos Aires, w którym Ciepliński był choreografem i tancerzem. Dokumenty powstały w latach 1935-1957....

La colección incluye documentos de Jan Ciepliński: una tarjeta de presentación, cartas y programas de las obras presentadas en el Teatro Colón de Buenos Aires, en el que Ciepliński era coreógrafo y bailarín. Los documentos son de los años 1935-1957....

zobacz | ve
Cieśliński, Stanisław
Stanisław Cieśliński (Berazategui, prowincja Buenos Aires)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 01.01.1925, Adampol (Polska)

Kolekcja zawiera relację biograficzną Stanisława Cieślińskiego, w której opowiada m.in. o swoich wojennych losach, w tym wywózce 10 lutego 1940 roku do Związku Radzieckiego, służbie wojskowej i udziale w desancie w Normandii, następnie w walkach...

La colección contiene un relato biográfico de Stanisław Cieśliński, en la que cuenta sobre su destino durante la guerra, incluida su deportación a la Unión Soviética el 10 de febrero de 1940, el servicio militar y la participación en el desembarco...

zobacz | ve
Cuper, Esperanza
Esperanza Cuper (Wanda, prowincja Misiones)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 19.12.1939, Gobernador Lanusse (prowincja Misiones)

Kolekcja zawiera relację biograficzą, w której Esperanza Cuper opowiada m.in. o okolicznościach przyjazdu rodziców do Argentyny, życiu codziennym w Gobernador Lanusse (prowincja Misiones): pracy na roli, edukacji, obyczajach....

La colección incluye un relato biográfico en el que Esperanza Cuper cuenta, entre otros, sobre la llegada de sus padres a la Argentina, la vida cotidiana en Gobernador Lanusse (provincia de Misiones): agricultura, educación, costumbres....

zobacz | ve
Czarny, Zofia
Zofia Czarny (Martin Coronado)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 1928, Polska

Kolekcja zawiera fotografie dokumentujące pobyt Zofii Czarny w Afryce w latach 40. Do kolekcji należy także relacja biograficzna Zofii Czarny, w której opowiada m.in. o losach rodziny podczas II wojny światowej, w tym o wywózce w 1940 roku do Związku...

La colección incluye fotografías que documentan la estancia de Zofia Czarny en África en la década de 1940. La colección también incluye un relato biográfico de Zofia Czarny, en el que cuenta sobre el destino de la familia durante la Segunda Guerra...

zobacz | ve
Czerniawski, Ryszard
Ryszard Czerniawski (Buenos Aires)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 07.02.1943, Teheran (Persja)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1967

Kolekcja zawiera relację biograficzą, w której Ryszard Czerniawski opowiada m.in. o wojennych losach rodziców, pobycie wraz z matką w Tanganice i wyjeździe do Wielkiej Brytanii. Relacja dotyczy także nauki Ryszarda Czerniawskiego w Wielkiej Brytanii...

La colección contiene un relato biográfico en el que Ryszard Czerniawski cuenta, entre otros, sobre el destino de sus padres durante la guerra y sobre la estadía con su madre en Tanganica y el viaje a Gran Bretaña. El relato también se refiera a la...

zobacz | ve
Dąbrowski, Władysław
Władysław Dąbrowski (Martin Coronado, prowincja Buenos Aires)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 30.08.1920, Czyszki koło Przemyśla (Polska)

Kolekcja zawiera relację biograficzną Władysława Dąbrowskiego, w której opowiada m.in. o rodzinnej miejscowości, swoich losach podczas II wojny światowej: wywiezieniu do Związku Radzieckiego w 1941 roku, służbie w armii gen. Władysława Andersa,...

La colección contiene un relato biográfico de Władysław Dąbrowski, en la que cuenta sobre su ciudad natal, su destino durante la Segunda Guerra Mundial: deportación a la Unión Soviética en 1941, servicio en el ejército del general Władysław...

zobacz | ve
Dayton, Grzegorz
Grzegorz Dayton

Kolekcja zawiera fotografie krewnych Grzegorza Daytona, zwłaszcza z rodzin Mohl i Czapskich. Zdjęcia ukazują m.in. dyplomatę Emeryka Hutten-Czapskiego. Najstarsze fotografie pochodzą z końca XIX wieku....

La colección incluye fotografías de los familiares de Grzegorz Dayton, especialmente de las familias Mohl y Czapski. En las fotos está, entre otros, el diplomático Emeryk Hutten-Czapski. Las fotografías más antiguas son de finales del siglo XIX....

zobacz | ve
Dobosz, Angel
Angel Dobosz

Kolekcja zawiera dokumenty urzędowe Franciszka Dobosza, przybyłego do Argentyny w 1929 roku oraz fotografie rodziny Doboszów, wykonane w Apostoles (prowincja Misiones, Argentyna) w latach 70. XX wieku....

La colección incluye documentos oficiales de Franciszek Dobosz, quien llegó a Argentina en 1929, y fotografías de la familia Dobosz, hechas en Apóstoles (provincia de Misiones, Argentina) en la década de los 70....

zobacz | ve
Dola, Mieczysław
Mieczysław Dola (Comodoro Rivadavia, prowincja Chubut)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 11.10.1923, Kończyce (Górny Śląsk, Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1949

Kolekcja zawiera relację biograficzą, w której Mieczysław Dola opowiada m.in. o swoich losach podczas II wojny światowej: pracy przymusowej na terenie III Rzeszy Niemieckiej, wcieleniu do Wehrmachtu. Relacja dotyczy także okoliczności wyjazdu do...

La colección contiene un relato biográfico en el que Mieczysław Dola cuenta, entre otros, sobre su destino durante la Segunda Guerra Mundial: trabajo forzado en la Alemania nazi, reclutamiento a la Wehrmacht. El relato también se refiere a las circunstancias...

zobacz | ve
Dolińska, Halina
Halina Dolińska (Cosquin, prowincja Córdoba)

Kolekcja zawiera fotografie Haliny Dolińskiej oraz jej rodziców: matki - Elżbiety Dolińskiej z domu Groza oraz ojca - Stanisława Dolińskiego (profesora fizyki i artysty muzyka)....

La colección contiene fotografías de Halina Dolińska y sus padres: madre - Elżbieta Dolińska (Groz de soltera) y padre - Stanisław Doliński (profesor de física, artista y músico)....

zobacz | ve
Działacze towarzystw polskich w Argentynie
Działacze towarzystw polskich w Argentynie (zbiory Biblioteki Polskiej im. I. Domeyki w Buenos Aires)

Kolekcja zawiera fotografie działaczy polonijnych, członków takich organizacji jak m.in.: Towarzystwo Wzajemnej Samopomocy. Najstarsze fotografie zostały wykonane na początku XX wieku....

La colección contiene fotografías de activistas de la diáspora polaca, miembros de organizaciones como: Sociedad de Ayuda Mutua. Las fotografías más antiguas fueron tomadas a principios del siglo XX....

zobacz | ve
Fermin, Stanisław
Stanisław Fermin (Córdoba, prowincja Córdoba)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 8.02.1936, Poznań (Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1945

Kolekcja zawiera relację biograficzną Stanisława Fermina, która dotyczy m.in. II wojny światowej spędzonej w Poznaniu. Stanisław Fermin opowiada także o swoich wrażeniach po przyjeździe do Argentyny, nauce i pracy zawodowej w Argentynie....

La colección contiene un realto biográfico de Stanisław Fermin, en que habla sobre su estadía en Poznań durante la Segunda Guerra Mundial. Stanisław Fermin también habla sobre sus impresiones después de llegar a Argentina y sobre sus estudios y...

zobacz | ve
Figna, Juan Ludvico
Juan Ludvico Figna

Kolekcja zawiera fotografie wykonane w okresie II wojny światowej: zniszczeń w Warszawie oraz polskich żołnierzy internowanych w Szwajcarii. Do kolekcji należą także zdjęcia rodzinne Juana Ludvico Figny, wykonane w Comodoro Rivadavia w latach 50.-70....

La colección incluye fotografías tomadas durante la Segunda Guerra Mundial: destrucción en Varsovia y soldados polacos internados en Suiza. La colección incluye también fotos familiares de Juan Ludvico Figna, tomadas en Comodoro Rivadavia en las décadas...

zobacz | ve
Firka, Władysław i Anna
Władysław Firka (Wanda, prowincja Misiones)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 12.05.1935, Tumin (Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1937

Kolekcja zawiera fotografie Anny i Władysława Firków oraz ich krewnych i znajomych. Zdjęcia zostały wykonane w przedwojennej Polsce oraz w prowincji Misiones (Argentyna). Do kolekcji należy także relacja biograficzna Władysława Firki, w której...

La colección incluye fotografías de Anna y Władysław Firka, así como de sus familiares y amigos, hechas en Polonia antes de la guerra y en la Provincia de Misiones (Argentina). La colección incluye también un relato biográfico de Władysław Firka,...

zobacz | ve
Francki, Danuta
Danuta Francki (Acassuso koło Buenos Aires)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 8.10.1934, Bartków (Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1948

Kolekcja zawiera relację biograficzą, w której Danuta Francki opowiada m.in. o życiu codziennym w rodzinnym majątku w przedwojennej Polsce, o losach swojej rodziny podczas II wojny światowej, następnie pobycie we Włoszech, Wielkiej Brytanii i wyjeździe...

La colección contiene un relato biográfico en el que Danuta Francki cuenta, entre otros. sobre la vida cotidiana en la propiedad familiar en Polonia antes de la guerra, sobre el destino de su familia durante la Segunda Guerra Mundial, luego la estancia...

zobacz | ve
Francki, Janusz
Janusz Francki (Acassuso koło Buenos Aires)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 24.03.1925, Toruń (Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1948

Kolekcja zawiera relację biograficzną, w której Janusz Francki opowiada o życiu w przedwojennej Polsce i wydarzeniach z okresu II wojny światowej: aresztowaniu w 1942 roku, pobycie w więzieniu na Pawiaku (Warszawa), następnie w obozach koncentracyjnych:...

La colección incluye un relato biográfico en el que Janusz Francki cuenta sobre la vida en la Polonia ante de la guerra y los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial: arresto en 1942, encarcelamiento en Pawiak (Varsovia), luego en campos de concentración:...

zobacz | ve