Fuglewicz, Hanna
Hanna Fuglewicz (Buenos Aires)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 16.07.1927, Warszawa (Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1949

Kolekcja zawiera relację biograficzną, w której Hanna Fuglewicz opowiada m.in. o udziale w powstaniu warszawskim i swoich późniejszy losach: pobycie w obozach jenieckich, wyjeździe do Wielkiej Brytanii, następnie do Argentyny. Relacja dotyczy także...

La colección contiene un relato biográfico en el que Hanna Fuglewicz cuenta, entre otros. sobre la participación en el Levantamiento de Varsovia y su destino posterior: campos de prisioneros de guerra, viaje a Gran Bretaña y luego a Argentina. El relato...

zobacz | ve
Gąska (Gaska), Regina
Regina Gaska (Gąska) (Comodoro Rivadavia, prowincja Chubut)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 19.10.1948, Buenos Aires (Argentyna)

Kolekcja zawiera fotografie krewnych Reginy Gąski, wykonane na początku XX wieku m.in. w Warszawie. Do kolekcji należą także listy z okresu II wojny światowej i relacja biograficzna Reginy Gąski, w której opowiada m.in. o żydowskich korzeniach...

La colección incluye fotografías de los familiares de Regina Gąska, tomadas a principios del siglo XX, entre otros, en Varsovia. La colección incluye también cartas del período de la Segunda Guerra Mundial y un relato biográfico de Regina Gąska,...

zobacz | ve
Gaworowski, Jan Józef
Jan Józef Gaworowski (Caleta Córdova koło Comodoro Rivadavia, prowincja Chubut)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 28.03.1951, Buenos Aires (Argentyna)

Kolekcja zawiera relację biograficzną, w której Jan Józef Gaworowski opowiada o losach rodziców i dzieciństwie spędzonym w Buenos Aires. Relacja dotyczy także życia codziennego Gaworowskich w Comodoro Rivadavia i Caleta Córdova (prowincja Chubut)....

La colección contiene un relato biográfico en el que Jan Józef Gaworowski cuenta sobre el destino de sus padres y su infancia en Buenos Aires. El informe también se refiere a la vida cotidiana de la familia Gaworowski en Comodoro Rivadavia y Caleta...

zobacz | ve
Goldbaum, Adrian
Adrian Goldbaum

Kolekcja zawiera fotografie rodziców Adriana Goldbauma - Liby z domu Beker i Samuela Goldbaumów. Liba prowadziła aptekę "Beker" w miejscowości Lanus (prowincja Buenos Aires). Zdjęcia zostały wykonane w Polsce i Argentynie....

La colección incluye fotografías de los padres de Adrian Goldbaum: Liby nee Beker y Samuel Goldbaum. Liba tenía una farmacia "Beker" en Lanus (provincia de Buenos Aires). Fotos fueron tomadas en Polonia y Argentina....

zobacz | ve
Gołogowska-Ponc, Anna
Anna Gołogowska-Ponc

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1949

Kolekcja zawiera fotografie i dokumenty Anny Gołogowskiej-Ponc, dotyczące m.in. jej służby w Armii Krajowej podczas II wojny światowej. Do kolekcji należą także fotografie z wizyty prezydenta RP Lecha Wałęsy w Buenos Aires w 1995 roku....

La colección incluye fotografías y documentos de Anna Gołogowska-Ponc, sobre su servicio en el ejército local durante la Segunda Guerra Mundial. La colección también incluye fotografías de la visita del presidente de la República de Polonia, Lech...

zobacz | ve
Grinberg, Miguel
Miguel Grinberg

Kolekcja zawiera fotografie pisarza Witolda Gomrowicza i jego znajomych, wykonane w Buenos Aires w 1963 roku. Autorem zdjęć jest Miguel Grinberg....

La colección incluye fotografías del escritor Witold Gomrowicz y sus amigos, tomadas en Buenos Aires en 1963. El autor de las fotos es Miguel Grinberg....

zobacz | ve
Gurniak, Elena
Elena Gurniak

Kolekcja zawiera fotografie członków rodziny Eleny Gurniak wykonane w przedwojennej Polsce oraz w Argentynie w latach 50. XX wieku (głównie w okolicach Villa Angela w prowincji Chaco)....

La colección incluye fotografías de miembros de la familia de Elena Gurniak tomadas en Polonia y Argentina antes de la guerra en la década de 1950 (principalmente en los alrededores de Villa Ángela en la provincia del Chaco)....

zobacz | ve
Gutierrez, Humberto
Humberto Gutierrez

Kolekcja zawiera fotografie wykonane w przedwojennej Polsce: portret mężczyzny i fotografię pamiątkową z Pierwszej Komunii Świętej....

La colección incluye fotografías tomadas en Polonia antes de la guerra: retrato de un hombre y fotografía conmemorativa de la Primera Comunión....

zobacz | ve
Haluza, Andrzej
Andrzej Haluza (Buenos Aires)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 8.10.1937, Lwów (Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1949

Kolekcja zawiera relację biograficzną Andrzeja Haluzy, w której opowiada m.in. o losach swojej rodziny podczas II wojny światowej, ucieczce z Polski wraz z matką i bratem, spotkaniu z ojcem, pobycie we Włoszech i Wielkiej Brytanii. Relacja dotyczy...

La colección contiene un relato biográfico de Andrzej Haluza, en el que cuenta sobre el destino de su familia durante la Segunda Guerra Mundial, escapa de Polonia con su madre y su hermano, reunión con su padre y su estancia en Italia y Gran Bretaña....

zobacz | ve
Herbut, Władysław (Ladislao)
Władysław (Ladislao) Herbut (Coronel Du Graty, prowincja Chaco)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 1932, Barysz koło Buczacza (Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1935

Kolekcja zawiera dokumenty rodziny Herbutów dotyczące m.in. ich wyjazdu z Polski do Argentyny w 1935 roku oraz fotografie wykonane w Coronel du Graty (prowincja Chaco, Argentyna) w latach 50. - 90. XX wieku. Do kolekcji należy także relacja biograficzna...

La colección incluye documentos de la familia Herbut sobre el viaje de Polonia a Argentina en 1935 y fotografías tomadas en Coronel du Graty (provincia del Chaco, Argentina) en las décadas de 1950 y 1990. La colección incluye también un relato biográfico...

zobacz | ve
Hocko, Jorge
Jorge Hocko (Comodoro Rivadavia, prowincja Chubut)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 18.07.1952, Comodoro Rivadavia

Kolekcja zawiera relację biograficzną, w której Jorge Hocko opowiada m.in. o losach ojca podczas II wojny światowej (wywiezienie do Związku Radzieckiego, służba w armii gen. Władysława Andersa), domu rodzinnym i pracy zawodowej....

La colección contiene un relato biográfico, en el que Jorge Hocko cuenta, entre otros, sobre el destino de su padre durante la Segunda Guerra Mundial (deportación a la Unión Soviética, servicio en el ejército del general Władysław Anders), casa...

zobacz | ve
Holik, Izabela
Izabela Holik (Buenos Aires)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 2.11.1921, Krosno, Polska

Kolekcja zawiera dokumenty i fotografie ojca Izabeli Holik - Antoniego Holika. Do kolekcji należy także relacja biograficzna, w której Izabela Holik opowiada o swoich przeżyciach podczas II wojny światowej....

La colección incluye documentos y fotografías de Antoni Holik, padre de Izabela Holik. La colección incluye también un relato biográfico en el que Izabela Holik habla sobre sus experiencias durante la Segunda Guerra Mundial....

zobacz | ve
Idczak, Wiktor
Wiktor Idczak

Kolekcja zawiera fotografie Edwarda Idczaka z okresu służby wojskowej w armii gen. Władysława Andersa podczas II wojny światowej. Większość została wykonana we Włoszech. Do kolekcji należą także zdjęcia Idczaka zrobione na emigracji w Argentynie....

La colección contiene fotografías de Edward Idczak del período de servicio militar en el ejército del general Władysław Anders durante la Segunda Guerra Mundial. La mayoría fue tomada en Italia. La colección también incluye fotos de Idczak tomadas...

zobacz | ve
Ilnicki, Ewa
Ewa Ilnicki (Santa Fe, prowincja Santa Fe)

Kolekcja zawiera fotografie rodzinne, głównie Adama i Leona Ilnickich. Adam Ilnicki podczas II wojny światowej był żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, w 1947 roku wyemigrował do Argentyny i zamieszkał w Santa Fe. Do kolekcji należy...

La colección contiene fotografías familiares, principalmente de Adam y Leon Ilnicki. Adam Ilnicki durante la Segunda Guerra Mundial fue un soldado de las Fuerzas Armadas de Polonia en Occidente, en 1947 emigró a Argentina y se estableció en Santa Fe....

zobacz | ve
Jałbrzykowscy, rodzina
Rodzina Jałbrzykowskich

Kolekcja zawiera fotografie majątku rodziny Jałbrzykowskich w Ujeździe (Polska), wykonane w latach 1920-1944. Fotografie ukazują m.in. zabudowania, prace polowe, wnętrze dworu....

La colección contiene fotografías de la finca de la familia Jałbrzykowski en Ujeździe (Polonia), tomadas en 1920-1944. En las fotos se pueden ver: edificios, trabajos de campo, interior de la mansión....

zobacz | ve
Jaworska, Olga
Olga Jaworska

Kolekcja zawiera fotografie Olgi Jaworskiej i jej krewnych, wykonane w Polsce i w prowincji Misiones (Argentyna) w latach 20. XX wieku. Do kolekcji należy także świadectwo urodzenia i chrztu matki Olgi Jaworskiej....

La colección incluye fotografías de Olga Jaworska y sus familiares, tomadas en Polonia y en la provincia de Misiones (Argentina) en la década de los 20. La colección incluye también el certificado de nacimiento y bautismo de la madre de Olga Jaworska....

zobacz | ve
Jaworski, Alberta
Alberta Jaworski

Kolekcja zawiera rodzinne dokumenty i fotografie Alberty Jaworski. Wśród nich są zdjęcia wykonane w Apostoles (prowincja Misiones, Argentyna) w latach 20. - 60. XX wieku....

La colección incluye documentos familiares y fotografías de Albert Jaworski. Entre ellos se encuentran fotos hechas en Apóstoles (provincia de Misiones, Argentina) en las décadas de los 20 y 60....

zobacz | ve
Rosita Jejer (Wanda, prowincja Misiones)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 1948, Wanda, prowincja Misiones

Kolekcja zawiera relację biograficzną, w której Rosita Jejer opowiada m.in. o przyjeździe rodziny do Argentyny, życiu codziennym w Wandzie (prowincja Misiones) oraz działalności "Colonizadora del Norte"....

La colección contiene un relato biográfico en el que Rosita Jejer cuenta, entre otros. sobre la llegada de su familia a Argentina, la vida cotidiana en Wanda (provincia de Misiones) y las actividades de "Colonizadora del Norte"....

zobacz | ve
Jeleń, Helena
Helena Jeleń (Wanda, prowincja Misiones)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: wieś Boria (Kielecczyzna, Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1937

Kolekcja zawiera relację biograficzną, w której Helena Jeleń opowiada m.in. o życiu codziennym we wsi Boria na Kielecczyźnie (Polska) przed II wojną światową i w Gobernador Lanusse (prowincja Misiones, Argentyna)....

La colección contiene un relato biográfico en el que Helena Jeleń cuenta, entre otros, sobre la vida cotidiana en el pueblo de Boria en la región de Kielce (Polonia) antes de la Segunda Guerra Mundial y en Gobernador Lanusse (provincia de Misiones,...

zobacz | ve
Jeżewska, Anna
Anna Jeżewska (Buenos Aires)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 17.08.1946, Włochy

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1948

Kolekcja zawiera fotografie krewnych Anny Jeżewskiej (najstarsze z koniec XIX wieku), ojca (Jerzego Jeżewskiego) z okresu II wojny światowej, z podróży Jeżewskich do Argentyny w 1948 roku oraz z życia codziennego w Ushuaia (Ziemia Ognista) i w Córdobie....

La colección contiene fotografías de familiares de Anna Jeżewska (la más antigua es de finales del siglo XIX), fotos de su padre de la Segunda Guerra Mundial, de los viajes de Jeżewski a Argentina en 1948 y de la vida cotidiana en Ushuaia (Tierra...

zobacz | ve