O kolekcji

Kolekcja zawiera fotografie Marii Kramarz, jej męża Wacława Bazyluka, ich krewnych i znajomych przybyłych do Argentyny. Zdjęcia dokumentują także polskich emigrantów w Pampa Juanita i wybudowany przez nich kościół, obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Cornel du Graty (prowincja Chaco). Do kolekcji należy także relacja biograficzna Marii Kramarz, w której opowiada m.in. o okolicznościach wyjazdu do Argentyny.

sobre la colección

La colección incluye fotografías de Maria Kramarz, su esposo Wacław Bazyluk, sus familiares y amigos que vinieron a Argentina. En las fotos también están los emigrantes polacos en Pampa Juanita y una iglesia construida por ellos, celebraciones con ocasión del aniversario de la Constitución del 3 de mayo en Cornel du Graty (provincia del Chaco). La colección también incluye un relato biográfico de Maria Kramarz, en el que cuenta sobre su viaje a la Argentina.

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 1926, Komorówka (Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1936